AUTORIZACE
 


NÁKUP ZBOŽÍ
 


DOKLADY
 


INFORMACE
 


DOMŮ
Česky Slovenčina NÁVOD OBCHODNÍ PODMÍNKY REKLAMAČNÍ ŘÁD O SPOLEČNOSTI KONTAKTY ZASLÁNÍ DOTAZU Přizpůsobí stránku pro tisk. Klávesová zkratka "3(š)".
VYHLEDÁVÁNÍ
 
 
  VYHLEDÁVACÍ FILTR Vyhledávací filtr je vypnut. AKTIVACE / DEAKTIVACE FILTRU - Klávesová zkratka "5".
KATALOG
Zobrazit vše
Auto, Moto
Průmyslová maziva
Plastická maziva
Provozní kapaliny
Dílenské prostředky
Aditiva
Autokosmetika
Dle značky
Podpora prodeje
KONTAKT
 
Top Oil Services, s.r.o.
Nádražní 5
346 01 Horšovský Týn
ČR

Tel:  +420 379 422 580
Fax: +420 379 423 639

 
  www.top-oil.cz  
  topoil@top-oil.cz  

INFORMACE - REKLAMAČNÍ ŘÁD

     
 

Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým mohou zákazníci-spotřebitelé uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží ve vztahu ke společnosti Top Oil Services, s.r.o., Nádražní 5, Horšovský Týn, IČ: 25241117, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32107, (dále jen prodávající).

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Nákupem zboží prostřednictvím objednávky v e-shopu prodávajícího, popř. prostřednictvím objednávky v některé z provozoven prodávajícího, vyjadřuje zákazník souhlas s obchodními podmínkami zveřejněnými na webových stránkách prodávajícího a na viditelném místě každé jeho provozovny. Takový souhlas zahrnuje rovněž souhlas s podmínkami podle tohoto reklamačního řádu.

Zákazník je povinen zboží prohlédnout již při jeho přejímce. Zjistí-li při převzetí zboží poškození obalu dodávaného zboží, je oprávněn zásilku odmítnout a zboží nepřevzít. V takovém případě je zákazník povinen zaznamenat důvod pro odmítnutí zboží v dodacím listu a potvrdit tento záznam svým podpisem.

Prodávající dodává zboží zásadně ve vlastních nádobách a obalech, které jsou přesně uzpůsobeny charakteru dodávaného zboží a vyrobeny, uchovávány a používány tak, aby byla vyloučena přítomnost jakýchkoliv nečistot či nežádoucích příměsí. Požaduje-li zákazník výslovně dodání zboží v nádobě, kterou pro ten účel poskytne sám zákazník, nenese prodávající žádnou odpovědnost za případné nečistoty či nežádoucí příměsi, které budou případně zjištěny ve zboží dodaném v nádobě poskytnuté zákazníkem. Požadavek na dodání zboží v nádobě poskytnuté zákazníkem vyjadřuje zákazník ve formuláři objednávky prostřednictvím e-shopu, popř. podpisem dodacího listu při nákupu v některé z provozoven prodávajícího. Vyslovením tohoto požadavku, tj. doručením zmíněného formuláře prodávajícímu, ať již prostřednictvím e-shopu, nebo v některé z provozoven prodávajícího, ztrácí zákazník práva z odpovědnosti za vady takto dodaného zboží, pokud byl o této skutečnosti řádně poučen. Povinnost poučit zákazníka je splněna zveřejněním poučení na webových stránkách prodávajícího, resp. na formulářích, kterými zákazník požádal o dodávku zboží v jím poskytnuté nádobě.

Zákazník je povinen neprodleně po převzetí zboží provést důkladnou prohlídku za účelem zjištění zjevných vad. Neoznámí-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy ji mohl včasnou prohlídkou zjistit, nebude mu v souladu s platnou právní úpravou přiznáno právo z vadného plnění.

Skryté vady zboží je zákazník oprávněn reklamovat nejpozději do dvou let po odevzdání věci. Bude-li na obalu dodaného zboží uvedena doba použitelnosti, jedná se v souladu s § 2113 občanského zákoníku o záruční dobu takového zboží.

Zákazník je povinen užít zboží výhradně způsobem, k němuž je zboží určeno, tj. pro odborné užití ve strojích, mechanismech nebo ostatních výrobcích nebo technologiích, kde jejich provozovatel či výrobce svými technickými předpisy nebo požadavky užití takového zboží předepsal nebo povolil. Jiné užití zboží není dovoleno. Pokud zákazník použije zboží pro jiné účely či jiným způsobem, neodpovídá prodávající za škodu, která tím zákazníkovi vznikne.

Zákazník je oprávněn vadné zboží reklamovat v kterékoliv provozovně prodávajícího. Reklamací se rozumí oznámení o zjištění vad zboží, v němž je třeba vadu dostatečně popsat. K tomuto oznámení je zákazník povinen přiložit doklad o nákupu reklamovaného zboží a prokázat i způsob, jakým reklamované zboží bylo použito a k jakému účelu.

Prodávající na základě reklamace zákazníka zpracuje reklamační protokol, ve kterém budou uvedeny následující náležitosti:
 - den přijetí reklamace
 - podstata reklamace
 - způsob vyřízení reklamace
 - den vyřízení reklamace
 - podpis zákazníka a prodávajícího.

Bude-li vada reklamována po právu, má zákazník nároky, které mu pro případ vad zboží přiznává platná právní úprava, tj. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Bude-li reklamace nedůvodná, nese náklady spojené s řešením takové reklamace zákazník.

V Horšovském Týně dne 9. 2. 2016

     
 
Copyright © 2019, TROELL s.r.o. všechna práva vyhrazena.